Vad är learning management system?

Learning Management System, LMS, kan också kallas för lärplattform på svenska. Ett Learning Management System, LMS, används internt inom en organisation eller ett företag för att distribuera, genomföra och följa upp olika former av utbildningar, kurser och läraktiviteter. Det kan exempelvis vara compliance, e-Learning-kurser och även traditionella klassrumskurser.

Ett välfungerande LMS gör det möjligt att på ett effektivt sätt anpassa verksamheten och dess medarbetare efter förändringar i omvärlden. Det lägger också grunden för en hållbar kompetensförsörjning genom att ha koll på befintlig kompetens och planera för kompetensutvecklingsinsatser framåt.

Alla företag och organisationer kan få stora fördelar med att samla hela sitt kursutbud i just ett LMS.

Vill du läsa mer om lärande och LMS?

Vilka kan använda ett LMS, Learning Management System, i sin verksamhet?

Idag kan alla företag och organisationer som vill arbeta med utbildning, lärande och kompetensutveckling för sina medarbetare använda sig av ett LMS.

Att använda en så kallad lärplattform eller ett system för verksamhetens utbildning var ursprungligen mer vanligt inom skolvärlden.

Men idag kan alltså alla som vill arbeta med digitalt lärande göra det med ett LMS eller en lärplattform för att ge sina medarbetare den utveckling och den kompetens de behöver.

Alla företag och organisationer kan få stora fördelar med att samla hela sitt kursutbud i just ett LMS.

Kunskap är färskvara

Att hålla koll på en verksamhets alla utbildningar kan vara en svår uppgift. Så snart en medarbetare har deltagit i någon form av fortbildning bör det dokumenteras.

Verksamheter som har ett LMS med koppling till medarbetarnas kompetensprofiler kan göra kompetenskartläggningen till ett självspelande piano. LMS:et föreslår kurser och läraktiviteter baserade på medarbetarnas kompetensgap – och när kurserna genomförts uppdateras medarbetarnas kompetensprofiler automatiskt så att de alltid är up-to-date.

Om en verksamhet inte har ett systemstöd för att hålla koll på vem som har deltagit i vilken kurs, kan det vara tufft att veta vem som har rätt kompetens att utföra vissa uppgifter.

Ett LMS samlar allt lärande i en organisation

Ett komplett LMS kan hantera allt från digitalt mikrolärande till komplexa ledarskapsprogram.

Med ett inbyggt författarverktyg kan du enkelt skapa interaktiv digital utbildning, så kallad e- learning, och unika kurser som era användare behöver för att utvecklas inom er organisation.

Rätt LMS ger er ett enkelt sätt att samla och strukturera allt lärande, alla kurser och all utbildning som medarbetarna genomför.

Att använda sitt LMS till många olika kurser kan ha sina fördelar men att exempelvis bara ha compliance-kurser fungerar lika bra.

I ett komplett Learning Management System finns följande funktioner:

 • Inbyggt författarverktyg för er som behöver kunna skapa egna kurser och e learning-utbildning
 • Blended Learning med möjlighet till utbildningar med helt olika innehåll och upplägg
 • Pre- och onboarding så att nya medarbetare snabbt kommer in i verksamheten och för att behålla det engagemang som finns
 • Gamification som gör lärandet roligare, lättare och enklare för alla användare
 • Testverktyg som kan testa de kunskaper som erhållits efter en utbildning
 • Tidsinställda certifikat
 • Enkätverktyg där deltagare svarar på hur en utbildning har fungerat
 • Kurskatalog för interna och externa målgrupper synliggör alla era utbildningar på ett enkelt sätt
 • Enkel integration mot till exempel HR-system gör det enkelt för er att ha en mer sömlös medarbetarresa
 • SCORM-kompatibelt
 • Tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1 AA
 • GDPR-säker personuppgiftshantering

Vilka typer av kurser kan finnas i ett LMS?

Ett LMS kan erbjuda en mängd olika utbildningar för era användare, beroende på vad företaget eller organisationen behöver. Här är några exempel på kurser som kan finnas i ett LMS:

 1. Onboarding-utbildning för nyanställda: En utbildning som ger nyanställda en mer grundläggande förståelse för de värderingar, den kulturen och de policies som finns i organisationen.
 2. Kompetensbaserade utbildningar: Fokuserar på att utveckla eller förbättra specifika kompetenser hos medarbetarna, exempelvis kommunikation, ledarskap eller projektledning.
 3. Försäljnings- och marknadsföringsutbildningar: Utbildningar som ska lära medarbetarna mer om försäljningstekniker, marknadsföringsstrategier och kundservice.
 4. Compliance-utbildning: Utbildning som fokuserar på att utbilda medarbetare om lagar och regler som är relevanta för företaget, exempelvis dataskyddsförordningar, arbetsmiljöregler och etiska riktlinjer.
 5. Säkerhetsutbildningar: Fokuserar på att lära medarbetarna mer inom säkerhetsfrågor, såsom till exempel brand- och nödutrymningsprocedurer, vad som gäller kring cybersäkerhet och hantering av farliga ämnen.
 6. Tekniska kurser: Fokuserar på att utveckla tekniska färdigheter hos medarbetarna, såsom programmering, webbutveckling och databashantering.
 7. Support-utbildningar: Ska lära medarbetarna mer inom kundservice, som exempelvis att hantera konflikter, besvara frågor och lösa problem.

Lärplattformar är ett bra sätt att samla de bästa utbildningarna som hjälper deltagare, kunder och arbetsgivare

LMS – ett bra sätt för en snabb och enkel onboarding

I rätt Learning Management System, LMS, kan du enkelt skapa engagerande program med onboarding för dina nya medarbetare. Du kan ha digitala kurser med lättöverskådliga checklistor som kan följas upp av både chef och HR eller den som är administratör för ert LMS.

När du snabbt tar tillvara på det engagemang som finns hos nya medarbetare både genom preboarding och onboarding, kan du också se till att behålla duktiga talanger. Studier visar att många av de som får en bra onboarding har större tendens att stanna kvar hos en arbetsgivare.

Har du ett LMS med integration till ditt rekryteringsverktyg kan nya medarbetare automatiskt bli inbjudna att starta sin pre- och eller onboarding direkt när de skrivit på sitt anställningsavtal.

LMS – ett bra sätt för en snabb och enkel onboarding

LMS gör det enkelt att hantera compliance

Inom flera verksamheter är det obligatoriskt för medarbetarna genomföra en eller flera kurser regelbundet för att leva upp till de aktuella regler och lagar som gäller för verksamhetens område.

Dessa kurser kallas för compliance, fritt översatt, efterlevnad. Ett LMS gör att man alltid kan ha koll på vilka medarbetare som har genomfört de obligatoriska utbildningarna för er verksamhet.

Om ni har många utbildningar som ska genomföras regelbundet finns det funktioner i ert LMS för så kallade tidsinställda certifikat.

Tidsinställda certifikat ser till att automatisera omregistrering av en kursdeltagare och säkerställer att medarbetarnas kunskapsnivå uppfyller kraven i rollen. 

Enkelt att göra en digital kurs i ett LMS

En av de mest grundläggande funktionerna i ett LMS är möjligheten att producera och administrera kurser.

LMS är utformade för att underlätta både traditionell och onlineutbildning, och de kan vara mycket användbara för distansundervisning och e-learning.

Med ett LMS kan administratören eller kursledaren skapa och publicera innehåll och uppgifter, bedöma uppgifter, hålla kontakt med deltagare och organisera grupper.

En kursledare eller LMS-administratör kan göra en kursstruktur, inklusive innehåll, bedömningsuppgifter och tidsplaner. Medarbetarna kan sedan anmäla sig till dessa och ha obegränsad tillgång till allt material som ingår i kursen.

Precis som många andra system bör ditt LMS vara enkelt för alla användare och inte kräva några förkunskaper. När du använder LMS som stöd för din organisations utbildningar ska i princip vem som helst i organisationen kunna vara administratör och skapa e-learningutbildningar i systemet.

Allt du behöver för att kunna skapa olika kurser i ett LMS är kursadministratörsbehörighet. I vissa organisationer finns personer med ansvar för att producera kurser och administrera användare och företagets lärande.

I andra organisationer är det medarbetare som är experter inom ett visst område som får skapa e-learning-kurserna. Att använda experter med nyckelkompetens som finns inom er verksamhet för att skapa kurser kan vara bra för att sprida kompetens inom organisationen.


Vad innebär SCORM i LMS?

SCORM står för Sharable Content Object Reference Model och är ett standardformat för e-learning. SCORM gör det möjligt att exportera och importera digitala utbildningar mellan olika LMS. 

Fördelarna med SCORM är att det gör det möjligt att skapa interaktiva innehåll som kan användas i olika LMS-system. Innehållet kan också spåras och rapporteras tillbaka till LMS-systemet för att ge användare feedback och betyg.

SCORM-standarden är även väl dokumenterad och används i stora delar av e-learning-branschen.

LMS är det bästa sättet att hålla koll på er verksamhets kompetensutveckling och hur ni använder fortbildning.

Använder ni ofta ert LMS till compliance för att följa regelverken, kommer era kunder att känna sig trygga med just er.

Få struktur på kompetensutveckling med ett LMS

Ett LMS kan hjälpa företag och organisationer att effektivisera utbildningsprocesser, genom att öka tillgängligheten för interna utbildningar digitalt, vilket ger fler möjligheter för lärande.

Ett LMS kan också hjälpa till att automatisera många administrativa uppgifter i samband med utbildning, som att skapa och hantera kurser, tilldela uppgifter, spåra framsteg och prestationer, och generera rapporter.

Era medarbetare får tillgång till utbildningsmaterial och kurser från vilken plats som helst och när som helst, vilket ger dem större flexibilitet i sitt lärande.

Genom ert LMS kan ni också få reda på viktiga data som kan hjälpa er att bedöma hur effekten av era utbildningar ser ut vilket även ger er möjlighet att identifiera förbättringsområden.

Med rätt LMS kan ni spara både tid och pengar och ni får en strukturerad utbildningsprocess där det även är enkelt för medarbetarna att få kompetensutveckling och växa med er organisation.

Upptäck Grade Learning

Vill du veta mer om vårt Learning management system, Grade Learning? Kontakta oss genom att fylla i vårt formulär.

Vanliga frågor och svar relaterade till

Vanliga frågor och svar relaterade till "Vad är learning management system?"

Vad står LMS för?

LMS står för, Learning management system och kan översättas till lärplattform på svenska. Det är helt enkelt ett system med funktioner som hjälper företag och organisationer med att kunna utbilda medarbetarna på ett strukturerat sätt.

Varför LMS?

Ett LMS kan hjälpa till att hålla medarbetare uppdaterade och det kan göra lärandet mer strukturerat.

Genom att samla all digital utbildning på ett ställe, kan man lättare följa både nya och befintliga medarbetares resultat. Det ger stora fördelar för en organisation där många användare ska lära sig olika saker.

Vad kostar ett LMS?

Vad ett LMS kostar beror på i vilken omfattning en organisation vill bruka systemet. Ett LMS går att anpassa till olika verksamheter och man kan nyttja olika funktioner.

Valet av LMS beror även på behov och mål för den specifika utbildningen eller de specifika kurserna, och det är viktigt att välja ett LMS som passar era behov på bästa sätt. Ett LMS kan minska kostnaderna för utbildning då man inte längre har samma behov av traditionella utbildningsmetoder som till exempel föreläsningar.

Man kan också använda ett LMS för att göra egna unika kurser genom ett författarverktyg. Ofta används författarverktyget för att underlätta för organisationer där det är viktigt med compliance. Men det används också till exempel för att skapa onboardingutbildning för nya medarbetare.

Ett LMS kan spara både tid och resurser för verksamheten och för de användare som ska delta i kurserna.

Vad kan en lärplattform kan användas till?

En lärplattform kan användas för att skapa struktur på lärande, kompetensutveckling och utbildning inom ett företag eller en organisation.

Rätt verktyg kan hjälpa deltagare i kurser att få information snabbt om vilka resultat de behöver nå, vilken kurs de behöver gå och vad de behöver kunna för att utvecklas inom verksamheten.

för den specifika utbildningen eller de specifika kurserna, och det är viktigt att välja ett LMS som passar era behov på bästa sätt. Ett LMS kan minska kostnaderna för utbildning då man inte längre har samma behov av traditionella utbildningsmetoder som till exempel föreläsningar.

Man kan också använda ett LMS för att göra egna unika kurser genom ett författarverktyg. Ofta används författarverktyget för att underlätta för organisationer där det är viktigt med compliance. Men det används också till exempel för att skapa onboardingutbildning för nya medarbetare.

Ett LMS kan spara både tid och resurser för verksamheten och för de användare som ska delta i kurserna.

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , Grade använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata