Bra onboarding hjälper medarbetare att lära känna företaget.

Vad är digital onboarding?

För många organisationer är förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare helt avgörande för framgång. Det är inte bara själva rekryteringsprocessen som är viktig, utan även hur de nya medarbetarna introduceras i verksamheten.

Onboarding är det begrepp som används för denna introduktion, en process som har blivit alltmer digital med tiden. I denna artikel kommer vi att utforska vad digital onboarding innebär och ge tips på hur du kan genomföra en framgångsrik onboarding-process i din organisation.

Nyfiken på ett tidsbesparande verktyg för onboarding?

Använd introduktionen till att lära känna den nya medarbetaren.

Delar som kan ingå i digital introduktion:

Administrativ hantering:

 • Skapande och distribution av anställningskontrakt.

 • Samling av personuppgifter och dokumentation, som skatteinformation och bankuppgifter.

 • Skapande av användarkonton och tillgång till nödvändiga interna system och verktyg.

Välkomstmaterial:

 • Presentation av organisationens historia, kultur och värderingar.

 • Introduktion till nyckelpersoner i organisationen.

 • Tillhandahållande av information om organisationens policyer och arbetsregler.

Utbildning:

 • Tillgång till utbildningsmaterial och kurser som är relevanta för medarbetarens roll.

 • Uppföljning av utbildningsframsteg och tester för att säkerställa att medarbetaren förstår viktig information.

Uppgifter och målsättning:

 • Tydlig kommunikation av arbetsuppgifter och ansvar.

 • Upprättande av målsättningar och resultatförväntningar.

 • Skapande av en individuell utvecklingsplan.

Mentorskap och stöd:

 • Koppling till en mentor eller handledare som kan guida medarbetaren.

 • Möjlighet att ställa frågor och få hjälp när det behövs.

Tekniska resurser:

 • Instruktion om hur man använder företagets interna kommunikationsverktyg, datorer och programvara.

 • Tillhandahållande av IT-support och teknisk hjälp.

Uppföljning och utvärdering:

 • Regelbundna möten och utvärderingar för att se hur medarbetaren anpassar sig och identifiera eventuella utmaningar.

Vad är viktigt i en onboarding?

En framgångsrik onboarding-process kräver uppmärksamhet på flera viktiga aspekter. Dessa aspekter är avgörande för att säkerställa att de nytillkomna medarbetarna inte bara blir produktiva snabbt, utan också att de trivs och engagerar sig i företaget på lång sikt.

Här är några viktiga punkter att beakta i onboarding-processen:

Tydlig kommunikation:

Ett av de mest grundläggande kraven för en bra start på medarbetarresan är tydlig kommunikation. Det måste vara tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem, arbetsuppgifterna, målen och företagets förväntningar. Det är också viktigt att kommunicera företagets värderingar och kultur för att underlätta en smidig integration.

Personligt välkomnande:

Att känna sig välkommen och uppskattad är avgörande för att nyanställda ska känna sig bekväma och trivas. Skapa en välkomnande atmosfär och se till att nya teammedlemmar känner sig som en del av gemenskapen från dag ett. Det kan inkludera välkomstbrev, välkomstmöten och sociala evenemang.

Utbildning och träning:

Onboardingen är inte bara en administrativ process utan även en utbildningsmöjlighet och en chans att svara på vanliga frågor. Erbjud relevant utbildning och träning för att säkerställa att de nya medarbetarna har de färdigheter och kunskaper som krävs för sina roller. Det kan vara teknisk träning, produktkännedom eller kompetensutveckling.

Feedback och utvärdering:

Kontinuerlig feedback och utvärdering är viktigt för att identifiera eventuella problem eller utmaningar i onboarding-processen. Genom att lyssna på de nya medarbetarnas åsikter och reflektioner kan organisationen anpassa och förbättra onboarding-processen över tid.

Stöd och mentorskap:

Att tillhandahålla stöd och mentorskap för nya kollegor är avgörande. En mentor eller handledare kan guida de nya medarbetarna, svara på deras frågor och hjälpa dem att känna sig trygga i sina nya roller. De kan boka in relevanta möten som främjar snabbare inlärning och anpassning.

Tekniskt stöd:

I dagens digitala arbetsmiljö är tekniskt stöd avgörande. De nya medarbetarna måste kunna använda företagets teknik och verktyg effektivt. IT-support och tydliga riktlinjer för teknisk användning är därför viktiga komponenter i processen.

Med digitala onboarding-processer kan medarbetare ladda ner viktig information just-in-time.

Hur gör man en bra onboarding?

När det kommer till att välkomna och introducera nya kollegor i en organisation har digital onboarding blivit allt mer populärt och nödvändigt. Traditionell onboarding, som ofta innebar en trave av papper och en överväldigande mängd korvstoppning, har alltmer ersatts av digitala lösningar.

Digital onboarding, ibland kallad e-onboarding eller online-onboarding, är processen att introducera och integrera nya medarbetare i organisationen med hjälp av digitala verktyg och resurser.

Denna moderna metod har många fördelar jämfört med en traditionell introduktionsprocess. Här är några nyckelaspekter som hjälper dig att förstå vad en digital introduktionsprocess innebär och varför det är så värdefullt.

Boka gärna avstämningssamtal med en ny medarbetare.

Användarvänlighet

I en värld där vi är ständigt uppkopplade och mobila, är det viktigt att onboardingen är tillgänglig och användarvänlig.

Genom att erbjuda en smidig och intuitiv första upplevelse, minskar man känslan av överväldigande information och pappersarbete som ofta följer med traditionell onboarding.

Det blir enklare att komma åt material om företagets policys och riktlinjer, vilket främjar en större känsla av självständighet.

Automatiserad process och integration

En annan fördel med digital onboarding är möjligheten att automatisera och effektivisera processen. Genom att använda bra digitala verktyg kan du schemalägga och följa upp olika onboarding-aktiviteter, vilket minimerar risken för att något glöms bort eller försenas. Du kan också göra den första tiden hos ditt företag extra positiv.

Det är enkelt att skicka digitala påminnelser och automatiska meddelanden till både nya medarbetare och inblandade kollegor från andra avdelningar.

Integrationen av olika system kan också förenklas med bra digital onboarding. Det innebär att nya teammedlemmar snabbt kan få tillgång till de verktyg och resurser de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta leder till en smidigare övergång från anställning till arbete och minskar onödig väntetid.

Nya anställda vill snabbt komma in i sitt nya jobb.

Fjärråtkomst och flexibilitet

En av de mest uppenbara fördelarna med digital onboarding är möjligheten att nå nyanställda var de än befinner sig. Detta är särskilt av vikt i dagens globala arbetsmiljö och under rådande omständigheter som kan kräva arbete på distans.

Genom att erbjuda fjärråtkomst till onboarding-material kan organisationer nå talanger över hela världen och göra det möjligt att börja sitt arbete oavsett sin fysiska plats.

Flexibiliteten är värdefull eftersom det ger medarbetarna möjlighet att gå igenom sin digitala introduktion i sin egen takt. Detta kan vara speciellt användbart för personer som har olika inlärningsstilar och behöver mer tid att ta till sig informationen.

En smidig introduktion ska göra att nyanställda bättre kommer in och lyckas i sin nya roll.

Interaktivt och engagerande innehåll

Digital onboarding möjliggör skapandet av interaktivt och engagerande innehåll som hjälper de anställda att förstå företagskulturen och processerna bättre. Genom att använda element som videor, animationer och interaktiva övningar kan man göra medarbetarintroduktionen mer spännande och engagerande. Det ska vara roligt att lära känna ditt företag!

Dessutom kan man inkludera sociala element, som exempelvis möjligheten att delta i virtuella introduktionsträffar med teammedlemmar och andra arbetskamrater. Detta främjar snabbare integration och skapar starkare första band mellan medlemmar från olika delar av organisationen.

Varför en bra onboarding?

En lyckad start på arbetet ger företaget flera fördelar som också kan påverka både medarbetarnas prestation och organisationens framgång.

Minskar personalomsättningen

En av de främsta fördelarna är att det minskar personalomsättningen. När anställda känner sig välkomna och är snabbt integrerade i organisationen, är de också mer benägna att stanna kvar i sina befattningar under en längre tid. Detta sparar organisationen tid och resurser som annars skulle användas för att rekrytera och introducera anställda.

Ökar produktiviteten

En effektiv onboarding-process innebär att medarbetare snabbt kan bli produktiva i sina roller. Genom att erbjuda nödvändig utbildning och tillgång till resurser från första dagen, minskar man inlärningskurvan och hjälper medarbetarna att bli effektiva bidragsgivare till organisationen.

Skapar engagerade medarbetare

Onboarding är ett tillfälle att skapa engagemang från dag 1. Genom att förmedla företagets värderingar, mål och kultur kan organisationen bygga ambassadörskap och ett starkt employer brand.

Onboardingen ska hjälpa företag som har medarbetare som arbetar på distans.

Hur kan digitala verktyg hjälpa nya medarbetare?

Digital introduktion ska underlätta för både den enskilda medarbetaren, chefer och HR. Här är några sätt hur digitala onboardingen kan avlasta chefer:

 1. Tidsbesparing: Genom att automatisera administrativa uppgifter som inmatning av personuppgifter, skapande av användarkonton och hantering av nödvändiga dokument kan ett onboardingsystem spara tid för chefer. Det ska frigöra dem från manuella och tidskrävande uppgifter.

 2. Strukturerad process: En digital onboardingplattform kan tillhandahålla en första strukturerad process och checklista för nya medarbetare. Det hjälper chefer att se till att inga viktiga steg ignoreras och att allt går enligt plan.

 3. Automatiserad kommunikation: Ett onboardingverktyg möjliggör automatiserad kommunikation med den nyanställda, vilket kan innefatta välkomstmeddelanden, introduktionsmaterial och viktig information. Chefer behöver inte upprepa samma information för varje ny teammedlem.

 4. Ökad effektivitet: Genom att använda digitala verktyg kan chefer snabbt få överblick över varje ny anställds framsteg och identifiera eventuella områden som kräver extra uppmärksamhet.

 5. Förbättrad samarbete: Onboardingen kan också främja samarbete genom att involvera olika avdelningar och team i processen. Chefer kan samarbeta med HR och IT för att säkerställa en smidig integration i medarbetarens introduktion.

För företaget finns många exempel på fördelar med att introducera på distans.

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill veta mer om digital onboarding? Fyll i formuläret så återkommer vi!